MYB020200

ABX 51SY2/64SY2/51TH3/64TH3BND 51SY2BNE 34S5/42S5/51S5/34SY5/42SY5/51SY5/34S6/42S6/51S6/34SY6/42SY6/51SY6BNJ 34S2/42S2/51S2/34SY2/42SY2/51SY2/34S3/42SS3/51S3/34SY3/42SY3/51SY3

  • BITE HOLDER SHANK / 20x20mm
  • MIYANO ITEM NO. / 1X784600